Algemene Voorwaarden

Adres

Adres

Middenstraat 1, 7731CP Ommen

Email

Email

info@ladolcevitaimport.nl

Telefoon

Telefoon

+316 55 58 66 97

Algemene Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen overeenkomsten en leveringen van onze wijnhandel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met onze afnemers is overeengekomen.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

Voor een goede voorbereiding en uitvoering van bestellingen is het noodzakelijk dat daarover bij ons zekerheid bestaat. Onze aanbiedingen zijn daarom in principe vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra wij de opdracht met een klant schriftelijk of

een afgesproken leveringstermijn krijgt de koper derhalve geen recht op schadevergoeding. Indien een koper nalatig is bestelde goederen af te nemen, zijn wij gerechtigd deze voor zijn rekening en risico op te slaan.

3. Levering

Wijnen kunnen in Nederland in het algemeen binnen enkele werkdagen worden bezorgd. In sommige gevallen kan de levertijd tot 6 à 8 weken oplopen. Ofschoon wij ons best doen opgegeven lever data na te komen, kunnen wij dit niet garanderen en onverhoopte overschrijding van bezorgkosten door ons in rekening gebracht en afzonderlijk gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald, blijven deze onze eigendommen.

4. Prijzen en betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze prijzen af magazijn, exclusief BTW, inclusief accijnzen en eventuele andere belastingheffingen. Indien de koper verlangt dat de bestelde goederen worden bezorgd, worden de per mail hebben bevestigd of met de uitvoering van de opdracht zijn begonnen.

5. Klachten

De koper dient bij aankomst van de bestelde goederen direct te controleren of deze met de bestelling overeenkomen of gebreken, zoals breuk, vertonen. Klachten over dergelijke tekortkomingen dienen ons binnen drie dagen te worden medegedeeld. Hierna gaan wij er van uit dat de tekortkoming later is opgetreden en niet meer onder onze verantwoordelijkheid valt.

Wij betrachten grote zorg bij het aankopen, opslaan en verzenden, als ook bij het beschrijven van wijnen. Dit gebeurt echter in goed vertrouwen, maar mocht een wijn volgens de koper niet voldoen aan de door hen te verwachten kwaliteit dan kunnen wij daarvoor in principe geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt in het bijzonder voor oudere wijnen. Bij oudere wijnen kan het zijn dat het niveau van de wijn in de fles niet meer tot de hals aanwezig is, etiketten niet meer puntgaaf zijn, capsules beschadigd zijn, etc. Daarbij komt dat wij de kwaliteit van ouder dan 20 jaar niet meer kunne garanderen. Wij kunnen echter wel een duidelijke indicatie geven wat van een fles verwacht mag worden, omdat de meeste wijnen door ons geproefd worden. Mocht geleverde wijn ernstig bij deze verwachting achterblijven, dan zijn bereid van geval tot geval te bekijken of tot vervanging zal worden overgegaan. In geval van gerechtvaardigde, ons tijdig medegedeelde klachten, zijn wij niet verder gehouden dan, hetzij tot vervanging van de gebrekkige goederen op onze kosten, hetzij tot restitutie van hetgeen daarvoor reeds werd betaald, dit uitsluitend te onzer beoordeling.

6. Overmacht

Indien wij als gevolg van overmacht niet in staat zijn een bestelling te leveren zullen wij de koper daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen, maar wij kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Onder overmacht is in dit verband te verstaan iedere omstandigheid die wij redelijkerwijze niet hebben kunnen voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor wij verhinderd zijn aan onze verplichtingen te voldoen. In geval van zodanige overmacht zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Mocht reeds voor de bestelling zijn betaald, dan wordt het betaalde uiteraard aan de koper terugbetaald.